• SAHAYOTHIN LOGISTICS CO.,LTD.
  Think of in-Land Houlage
  Think of Sahayothin
  บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

  บริษัทสหโยธิน รับจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ประกันสินค้า 100% ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
  (HOTLINE1) 086-773-4012
 • SAHAYOTHIN LOGISTICS CO.,LTD.
  Think of in-Land Houlage
  Think of Sahayothin
  บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

  บริษัทสหโยธิน รับจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ประกันสินค้า 100% ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
  (HOTLINE1) 086-773-4012
 • SAHAYOTHIN LOGISTICS CO.,LTD.
  Think of in-Land Houlage
  Think of Sahayothin
  บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

  บริษัทสหโยธิน รับจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ประกันสินค้า 100% ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
  (HOTLINE1) 086-773-4012
 • SAHAYOTHIN LOGISTICS CO.,LTD.
  Think of in-Land Houlage
  Think of Sahayothin
  บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

  บริษัทสหโยธิน รับจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ประกันสินค้า 100% ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
  (HOTLINE1) 086-773-4012
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

การบริหารจัดการ

ข้อมูลการบริหารจัดการ

เช่น การบิหารจัดการรถ ซ่อมบำรุง น้ำมัน รวมทั้งการบริหารจัดการคนขับรถ

รถที่บริษัทใช้บริการประกอบด้วย 2 ประเภท

1. รถบริษัท บริษัทฯ มีการบริหารจัดการ ดังนี้

    - ด้านการจัดการรถ บริษัทฯ มีแผนการจัดการโดยให้รถทุกคันวิ่งให้บริการในทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยในทุกเส้นทาง รวมทั้งมีการติดตั้งอุปกรณ์ทีจำเป็นในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย

   - ด้านการซ่อมบำรุง บริษัทฯ มีแผนการบำรุงรักษารถขนส่งทุกคันของบริษัทฯ โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามรถทุกคันเข้ารับการบำรุงรักษาตามแผนที่กำหนด ซึ่งบริษัทฯ มีศูนย์ซ่อมบำรุงรักษารถอยู่ที่จังหวัดสระบุรีโดยศูนย์ดังกล่าวจะให้บริการตรวจเช็คสอบและบำรุงรักษารถทุกคันของบริษัท โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญในการซ่อมบำรุงรักษาดังกล่าว

   - ด้านน้ำมัน บริษัทฯ มีการบริหารจัดการน้ำมันที่ใช้โดยวิธีคิดเหมาจ่ายให้กับพนักงานขับรถ โดยบริษัทฯ จะคำนวณค่าน้ำมันตามระยะทางที่วิ่งจริงจากต้นทางไปปลายทาง โดยใช้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันดังนี้ รถเทรลเลอร์ - 2.5 กม.ต่อลิตร, รถสิบล้อ - 4 กม.ต่อลิตร และรถหกล้อ - 6 กม.ต่อลิตร

   - ด้านการจัดการคนขับรถ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการให้คนขับรถทุกคนวิ่งงานกระจายในทุกจังหวัด โดยคนขับรถจะขับรถประจำของตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเคยชินกับรถ และลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากสภาพความไม่ชินกับรถ รวมทั้งพนักงานขับรถทุกคนจะปฎิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยของบริษัทอย่างเคร่งครัด รวมถึงระยะเวลาการพักผ่อนในการเดินทางในแต่ละเส้นทาง ตลอดจนการพัฒนาความรู้ความสามารถจของพนักงานขับรถ โดยมีจัดอบรมให้กับพนักงานขับรถของบริษัทเป็นประจำ

 

2. รถร่วมบริการ บริษัทฯ มีการบริหารจัดการดังนี้

 

   - ด้านการจัดการรถ บริษัท สหโยธิน โลจิสติกส์ จำกัด มีการวางแผนงานร่วมกับทุกบริษัทรถร่วมบริการ ในการให้บริการขนส่งร่วมกัน โดยทุกบริษัทรถร่วมบริการจะจัดเตรียมรถให้พร้อมเสมอ ในกรณีที่ต้องมีการเรียกใช้รถทุกครั้ง โดยรถทุกคันต้องผ่านการตรวจสอบสภาพจาก บริษัท สหโยธิน โลจิสติกส์ จำกัด ก่อนจึงจะให้ออกวิ่งงานได้ กรณีไม่ผ่านการตรวจสอบ จะให้บริษัทรถร่วมปรับปรุงรถให้อยู่ในสภาพใช้งานตามเกณฑ์ที่ บริษัทฯ กำหนด

 

   - ด้านการซ่อมบำรุง บริษัท สหโยธิน โลจิสติกส์ จำกัด มีการประสานงานกับทุกขนส่งให้จัดหาอู่ซ่อมรถเพื่อให้บริการซ่อมบำรุงรถของแต่ละบริษัทเอง โดยบริษัทสหโยธิน โลจิสติกส์ จำกัด จะมีการสุ่มตรวจสอบอู่ดังกล่าวกับทุกบริษัทรถร่วมบริการเป็นประจำ

 

   - ด้านน้ำมัน บริษัท สหโยธิน โลจิสติกส์ จำกัด มีการบริหารจัดการน้ำมันที่ใช้โดยวิธีคิดเหมาจ่ายให้กับทุกบริษัทรถร่วมบริการ โดยบริษัทฯ จะคำนวณค่าน้ำมันตามระยะทางที่วิ่งจริงจากต้นทางไปปลายทาง โดยใช้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันดังนี้ รถเทรลเลอร์ - 2.5 กม.ต่อลิตร, รถสิบล้อ - 4 กม.ต่อลิตร และรถหกล้อ - 6 กม.ต่อลิตร

 

   - ด้านการจัดการคนขับรถ บริษัท สหโยธิน โลจิสติกส์ จำกัด ได้กำหนดให้ทุกบริษัทรถร่วมบริการ มีการบริหารจัดการให้คนขับรถทุกคนวิ่งงานกระจายในทุกจังหวัด โดยคนขับรถแต่บะคนจะขับรถประจำของตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเคยชินกับรถ และลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งพนักงานขับรถของแต่ละบริษัทรถร่วมจะต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการขับขี่ของ           บริษัทสหโยธิน โลจิสติกส์ จำกัด

 

      ประเภท และยี่ห้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้งานกับรถบรรทุกเป็นประจำ

 

                - น้ำมันดีเซล B5 และน้ำมันดีเซลธรรมดา ไม่ระบุยี่ห้อเฉพาะ

 

      เวลาที่ใช้ เพื่อเรียกรถในกรณีเร่งด่วน

 

                 -  3-5 ชั่วโมง ขึ้นกับพื้นที่และระยะทางที่ต้องการเรียกรถฉุกเฉิน