• SAHAYOTHIN LOGISTICS CO.,LTD.
  Think of in-Land Houlage
  Think of Sahayothin
  บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

  บริษัทสหโยธิน รับจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ประกันสินค้า 100% ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
  (HOTLINE1) 086-773-4012
 • SAHAYOTHIN LOGISTICS CO.,LTD.
  Think of in-Land Houlage
  Think of Sahayothin
  บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

  บริษัทสหโยธิน รับจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ประกันสินค้า 100% ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
  (HOTLINE1) 086-773-4012
 • SAHAYOTHIN LOGISTICS CO.,LTD.
  Think of in-Land Houlage
  Think of Sahayothin
  บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

  บริษัทสหโยธิน รับจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ประกันสินค้า 100% ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
  (HOTLINE1) 086-773-4012
 • SAHAYOTHIN LOGISTICS CO.,LTD.
  Think of in-Land Houlage
  Think of Sahayothin
  บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

  บริษัทสหโยธิน รับจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ประกันสินค้า 100% ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
  (HOTLINE1) 086-773-4012
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

หลักการพัฒนางาน

ทั้งนี้ ทีมงานที่มีประสบการณ์ ได้แบ่งเป็น

- ฝ่ายบริหารลูกค้า (Customer Services  Manager)

- ฝ่ายบริหารงานขนส่ง และคลังสินค้า (Logistics Operations  Manager)

- ฝ่ายปฎิบัติงานการขนส่งและคลังสินค้า จำนวน 100 คน โดยจัดให้ประจำตามคลังสินค้าในแต่ละจังหวัด

- ฝ่ายควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย

 

บริษัทฯ ได้พัฒนาคุณภาพ และการดำเนินงานด้านการจัดส่งสินค้า

รวมทั้งระบบคลังสินค้า ให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้

1. พัฒนาความรวดเร็วของการจัดส่งสินค้า โดยมีการเพิ่มจำนวนรถทั้งหมดเป็น 80 คันในปัจจุบัน ซึ่งสามารถให้บริการในพัฒนาระบบความปลอดภัย (Safety) ทั้งในระบบการจัดการขนส่งและระบบการจัดเก็บคลังสินค้า โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.) เป็นผู้รับผิดชอบคอยตรวจสอบและดูแล ให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงาน

2. พัฒนาระบบการรับประกันสินค้า เสียหาย และสูญหาย ในการขนส่ง โดยวิธีการจัดส่งข้อมูล Online ตั้งแต่เริ่มต้น ถึงปลายทาง ซึ่งทำให้สามารถเช็คข้อมูลสินค้าได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

3. ระบบเทคโนโลยี GPS NAVIGATOR  ที่นำมาใช้ในการควบคุมการติดต่อประสานงานการขนส่ง ซึ่งสามารถบอกตำแหน่ง และเส้นทางในการเดินทางของสินค้า รวมทั้งเวลาที่สามารถกำหนดถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างแม่นยำ

4. ระบบติดต่อประสานงานการจัดส่ง โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำการตลอด 24 ชั่วโมง