• SAHAYOTHIN LOGISTICS CO.,LTD.
  Think of in-Land Houlage
  Think of Sahayothin
  บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

  บริษัทสหโยธิน รับจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ประกันสินค้า 100% ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
  (HOTLINE1) 086-773-4012
 • SAHAYOTHIN LOGISTICS CO.,LTD.
  Think of in-Land Houlage
  Think of Sahayothin
  บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

  บริษัทสหโยธิน รับจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ประกันสินค้า 100% ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
  (HOTLINE1) 086-773-4012
 • SAHAYOTHIN LOGISTICS CO.,LTD.
  Think of in-Land Houlage
  Think of Sahayothin
  บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

  บริษัทสหโยธิน รับจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ประกันสินค้า 100% ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
  (HOTLINE1) 086-773-4012
 • SAHAYOTHIN LOGISTICS CO.,LTD.
  Think of in-Land Houlage
  Think of Sahayothin
  บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

  บริษัทสหโยธิน รับจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ประกันสินค้า 100% ทั้งในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดทั่วประเทศไทย
  (HOTLINE1) 086-773-4012
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

ความสำเร็จต่อผู้ว่าจ้าง

ผลที่จะมีต่อผู้ว่าจ้าง

- สิ่งที่จะทำให้ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง เกิดความประทับใจ และได้ประโยชน์สูงสุดจากบริการของบริษัท

- ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง สามารถจัดการรับและส่งสินค้า ได้ตามเป้าหมาย และตามเวลาที่กำหนด ซึ่งเป็นผลประโยชน์และกำไร   ให้แก่ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้างเอง

- ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง สามารถมั่นใจและเชื่อใจได้ในการดูแลและจัดการขนส่งสินค้าของทางบริษัทฯ ว่าจะสามารถจัดส่งได้   ถูกต้องตามรายการสินค้าที่ต้องการ โดยมิให้เกิดการสูญหายหรือเสียหาย

- กรณีเหตุสุดวิสัย จนทำให้สินค้าเสียหายหรือสูญหาย บริษัทฯ จะมีการรับประกันแก่สินค้าที่ได้รับมอบหมายจากลูกค้าให้จัดส่ง ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในการทำงาน

- ลูกค้าสามารถติดต่องานกับเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา ลูกค้าจะได้ความคุ้มค่าและผลกำไรสูงสุด ตามเป้าหมายที่ลูกค้ากำหนดไว้ เนื่องจากบริษัทฯ สามารถให้การรองรับความต้องการของลูค้าได้ตลอดเวลา

- ลูกค้าสามารถมั่นใจ ในความเป็นมืออาชีพ ทั้งทางด้านการจัดส่ง โดยที่ลูาค้ามิต้องเสียเวลาในการจัดหาการส่งต่อยังพื้นที่ย่อยๆ อีกชั้นตอน

- ลูกค้าได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ในการเข้าเยี่ยมชมคลังสินค้าในหลายพื้นที่ ที่บริษัทฯ ได้ทำการเปิดสาขาไว้ โดยแต่ละแห่งจะมีเจ้าหน้าที่คลังสินค้า ในการให้ข้อมูลของสินค้าและการจัดส่งอย่างเป็นระบบของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯมีระบบการแบ่งแยก และจัดเก็บสินค้าของแต่ละกลุ่มลูกค้า มิให้ปะปนกัน ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลสินค้าของแต่ละลูกค้าด้วย โดยไม่มีการเผยแพร่แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง