ความปลอดภัย

  • Print

ความปลอดภัยในการทำงาน / สุขอนามัย / สิ่งแวดล้อม

ความมุ่งมั่นด้านความปลอดภัยของผู้ว่าจ้าง

- การเสียชีวิตเป็นศูนย์

- การบาดเจ็บเป็นศูนย์

- อุบัติเหตุด้านการขนส่งเป็นศูนย์

- การละเมิดต่อสภาวะแวดล้อมเป็นศูนย์

- พฤติกรรมและการปฎิบัติงานที่เสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยเป็นศูนย์

กรุณาเตรียมข้อมูลความปลอดภัยเรื่องระบบการจัดการความปลอดภัยในการขนส่ง

- นโยบายความปลอดภัย และรายละเอียดของโปรแกรมเพื่อให้ตระหนักถึงนโยบายดังกล่าว

- นโยบายของการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านการขนส่ง

- นโยบายหรือโครงการที่ทำให้พนักงานขับรถมีส่วนร่วมในกิจกรรมความปลอดภัย

- การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย ระบุหัวข้อเรื่องและชื่อบริษัทที่ใช้การฝึกอบรมดังกล่าว

- สถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกประเภท และตัววัดอื่นๆที่ใช้ในการวัดผลความปลอดภัย 3 ปีย้อนหลัง

- ตัวอย่างการปรับปรุงที่บริษัทได้จัดทำ เพื่อปรับปรุงการทำงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน, สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม

- วิธีใช้ในการคัดเลือกผู้รับเหมาที่จะมาทำงานกับบริษัท

- รายละเอียดโปรแกรมการขับขี่อย่างปลอดภัย

- รายงานอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ไฟไหม้ การรั่วไหลของสารเคมี ย้อนหลัง 1 ปี